Prof Development Header

הלימודים בחלוקה לימי השבוע

יום א

תכנית

שעות הלימוד

סמסטר / שנתי

הערות

התפתחות מקצועית לסגני מנהלים 16:00-19:15 שנתית “אופק חדש”
 הכשרת מורה חונך מלווה 16:00-19:15 שנתית “אופק חדש”
 הוראה מתקנת – יסודי 8:30-13:30 שנתית לימודי תעודה

 

יום ב

תכנית

שעות הלימוד

סמסטר / שנתי

הערות

  “אקדמיה-כיתה” – שותפות לחיזוק ההוראה 16:00-19:15 סמסטריאלי “אופק חדש”
יהדות וספרות באמנות הפסיפס – מהלכה למעשה 16:00-19:15 סמסטריאלי “אופק חדש”
מחנכי כיתה – טרום ותוך תפקידית 16:30-19:45 דו-שנתית “עוז לתמורה”
 רכזי שכבה – טרום ותוך תפקידית 16:30-19:45 דו-שנתית “עוז לתמורה”
 סגני מנהלים – טרום ותוך תפקידית 16:30-19:45 דו-שנתית “עוז לתמורה”
 רכזי מקצוע – טרום ותוך תפקידית 16:30-19:45 דו-שנתית “עוז לתמורה”
  הכשרת רכזי התאמות ולמידה והבחנות בבחינת
הבגרות – טרום ותוך תפקידית
16:30-19:45 דו-שנתית “עוז לתמורה”
הערכת מורים ובעלי תפקידים בבית ספר על יסודיים 16:00-18:30 סמסטריאלי “עוז לתמורה”
יסודות חינוכיים – טיפוליים באמצעות אמנות 12:00-15:15 שנתית לימודי תעודה

 

יום ג

תכנית

שעות הלימוד

סמסטר / שנתי

הערות

 תכניות ייחודיות בתחום זהירות בדרכים (זה”ב) 16:15-19:30 דו-שנתית “אופק חדש”
 מובילי הערכה – הל”ל בכיתה בהערכה פורמאלית (מתוכננת מראש) 16:15-19:30 דו-שנתית “אופק חדש”
תוכניות ייחודיות בתחום המדעים והטכנולוגיה 16:15-19:30 דו-שנתית “אופק חדש”
יהדות וספרות באמנות הפסיפס – מהלכה למעשה 16:00-19:15 סמסטריאלי “אופק חדש”

 

יום ד

תכנית

שעות הלימוד

סמסטר / שנתי

הערות

דרגה 7 – מורה יוזם ומטמיע תכניות 16:15-19:30 דו שנתי “אופק חדש”
  דרגה 8 – מורה חוקר את עשייתו 16:15-19:30 דו שנתי “אופק חדש”
דרגה 9 – עובד הוראה חונך בכיר 16:15-19:30 דו שנתי “אופק חדש”
 תוכניות ייחודיות בדרגות הגבוהות 7-9:
גיל הרך – תוכניות ייחודיות בתחום כישורי חיים והכלה (גננות)
16:15-19:30 דו שנתי “אופק חדש”
תכניות ייחודיות בתחום התורה שבעל פה:
הערכה לשם למידה
16:15-19:30 דו שנתי “אופק חדש”
 תכניות ייחודיות בתחום החינוך מיוחד:
קידום יכולת יצירת תרבות בית-ספרית מכילה
16:15-19:30 דו שנתי “אופק חדש”
הכשרת “חונך ומלווה מומחה”/מורים וגננות 16:15-19:30 דו שנתי “אופק חדש”
ליווי ותמיכה לגננות ולמורים מתחילים – שנה א’ 16:00-19:15 שנתית “אופק חדש”
גננות כמנהיגות 8:30-13:30 דו-שנתי “אופק חדש”
גננות מלוות תומכות הערכה 16:00-18:30 סמסטריאלי “אופק חדש”
קורס צבע בטבע 16:00-19:15 סמסטריאלי “אופק חדש”
הגשת חומרים 16:00-19:15 סמסטריאלי “אופק חדש